ЗДО №3, Сквирський ЗДО №3 ”Берізка”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

посадова інструкція вихователя

Посадові обов’язки  вихователя

Сквирського  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка»

Сквирської міської ради

  1. Загальні  положення

1.1.Вихователь призначається та звільняється із займаної посади наказом директора закладу дошкільної освіти.

1.2.Вихователь підпорядковується безпосередньо завідувачу дошкільного закладу або особі, яка її замінює.

1.3.Вихователь має педагогічну освіту, професійну компетентність.

1.4.Досконало володіє державною мовою.

1.5.Вихователь в своєї роботі  керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіти», Конвенцією про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, відповідними програмами та методичними вказівками, що реалізуються в дошкільному закладі, Правилами внутрішнього розпорядку, Статутом дошкільного  закладу, наказами завідувача дошкільного закладу і даною інструкцією.

2.Функції

До основних напрямів діяльності вихователя належать:

2.1. Організація освітньої  (навчально - виховної) роботи в групах.

2.2. Виконує програму навчання і виховання в ЗДО.                  

2.3. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.4.  Дотримується встановленого режиму дня.

2.5  Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально- виховного процесу

2.6. В спеціалізованих групах виконує роботу щодо ліквідації недоліків в розвитку дитини.

2.7. Разом з помічником вихователя підтримує порядок в приміщенні своєї групи.

2.8  Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

3.Посадові обов'язки.

Вихователь ЗДО виконує такі посадові обов'язки:

3.1.Планує, організовує, проводить роботу з формування всебічно розвиненої особистості.

3.2.Створює оптимальні умови для фізичного та розумового розвитку дитини

3.3.Слідкує за станом і зміцненням здоров’я  кожної дитини в групі, виконує вимоги медичного персоналу.

3.4.Здійснює пізнавальний, виховний. Розвиваючий педагогічний процес відповідно до програми та індивідуальних особливостей дітей.

3.5.Обирає ефективні форми та методи навчально-виховної роботи, творчо використовує кращій педагогічний досвід.

3.6.Реалізує диференційований підхід до вихованців, виявляє і враховує у своєї педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості, сприяє розвитку здібностей, талантів дітей.

3.7.впроваджує систему педагогічних впливів, які ґрунтуються на педагогіці співробітництва, національної культури, традиціях.

3.8.Забезпечує набуття дитиною досвіду, знань. Навичок, необхідних для навчання у школі.

3.9. працює в тісній взаємодії з сім’єю, надає її консультативну педагогічну допомогу.

3.10.Особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі.

3.11.Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

3.12.Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди.

3.13.Дотримується педагогічної етики, Моралі, поважає гідність людини, захищає її від будь яких форм фізичного, психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

3.14.Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

3.1.5.виготовляє посібники та ігри для забезпечення доцільного перебування дітей в дошкільному закладі.

3.16.Систиматично веде  необхідну документацію згідно з вимогами інструкції «Про ділову документацію в дошкільних закладах».

3.17. Слідкує за відвідуванням дітей групи, виявляю причину відсутності дитини, своєчасно повідомляє адміністрацію про її відсутність.

3.18.Стежіть за станом і зміцненням здоров’я кожної дитини, уважно ставить до дітей

3.19.Забезпечує виконання встановленого режиму дня.

3.20.Дає вказівки помічнику вихователя з питань організації харчування, дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.

3.21.В разі відсутності вихователя, помічника вихователя може їх замінити.

4.Права.

Вихователь  закладу дошкільної освіти в межах своєї компетентності користується:

4.1. Рівністю у трудових правах незалежно від національності , соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

4.2. Правом на отримання роботи відповідно документа про освіту.

4.3 Звільнення з роботи за власною ініціативою згідно чинного трудового законодавства.

4.4. Отримувати відповідну зарплату за працю з доплатами і надбавками згідно чинного законодавства.

4.5. На матеріальне забезпечення в разі хвороби, в старості, у разі повної чи часткової втрати працездатності.

4.6. На матеріальну допомогу та винагороду згідно чинного законодавства та Статуту ЗДО.

4.7. Звертатись до суду для захисту своїх трудових прав.

4.8. На щорічну оплачувану відпустку згідно графіка.

4.9. На відпустку по догляду за дитиною віком 3-6 років.

4.10. На відпустку без збереження заробітної плати згідно Закону України «Про відпустки».

4.11.Проходити чергову та позачергову атестацію щодо підтвердження свого фахового рівня, а також отримання певної категорії звання згідно «Положення про атестацію.»

4.12 Раз у 5 років проходити курси підвищення кваліфікації

4.13 Вибирати та бути обраним до представницьких органів влади.

4.13 Отримувати заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов'язків.

4.14 Працювати за сумісництвом.

                                                          

5. Відповідальність.

5.1.За дотримання інструкції з охорони життя та здоров’я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності, пожежної безпеки.

5.2 За порушення Статуту або Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО.

5.3.За санітарний стан в групі.

5.4 За збереження закріпленого за ним майна.

5.5.За несвоєчасне та неякісне виконання посадових обов’язків і невикористання наданих йому прав несе відповідальність у межах передбачених діючим трудовим законодавством.

5.6 Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання , порушення даної інструкції.

                                                     6.Взаємовідносини

Вихователь  закладу дошкільної освіти:

6.1. Зобов'язаний вчасно повідомляти керівнику ЗДО про свою хворобу, або іншу причину неявки на роботі.

6.2.Планує роботу самостійно. План роботи затверджує керівник.

6.3.звітується про свою роботу згідно встановлених термінів і форм.

6.3.  Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією ЗДО.

6.4. Може замінити в роботі іншого вихователя , музичного керівника, помічника вихователя за додаткову оплату згідно чинного законодавства.

6.5.  Може при наявності відповідного наказу управління освіти тимчасово виконувати обов'язки керівника.

 

Режим роботи: 30 годин на тиждень.

Відпустка: 56 календарних днів

 

 

 

Логін: *

Пароль: *