ЗДО №3, Сквирський ЗДО №3 ”Берізка”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

Правила поведінки здобувача освіти в закладах дошкільної освіти

Правила поведінки здобувача освіти в Сквирському  закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  №3 "Берізка"

rnrn

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

rnrn

Здобувачі освіти в ЗДО, вихованці, повинні дотримуватись таких правил:

rnrn

-Приходити вчасно в дитячий садок.

rnrn

-Вітатися з усіма працівниками ЗДО.

rnrn

-У всьому слухатися вихователя.

rnrn

-Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.

rnrn

-Берегти іграшки, майно та книги.

rnrn

-На прогулянці не бруднити одяг.

rnrn

-В групі голосно не кричати та не бігати.

rnrn

-Не ходити в  вологому одязі.

rnrn

-Не ображати дітей зі своєї групи.

rnrn

-Слідкувати за станом свого одягу.

rnrn

-Мати особисті носові хустинки.

rnrn

-Дотримуватися вимог безпеки.

rnrn

-Акуратно вішати одяг в свою шафку.

rnrn

 

rnrn

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

rnrn

 1. rn
 2. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
 3. rn
 4. Батьки здобувачів освіти мають право:
 5. rn

rnrn

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

rnrn

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

rnrn

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

rnrn

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

rnrn

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

rnrn

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

rnrn

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

rnrn

 1. rn
 2. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
 3. rn

rnrn

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

rnrn

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

rnrn

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

rnrn

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

rnrn

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

rnrn

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

rnrn

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

rnrn

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

rnrn

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

rnrn

 1. rn
 2. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.
 3. rn

rnrn

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

rnrn

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

Логін: *

Пароль: *